Bibliografia

 • GUITART, M., BOADA, M., i RODOREDA, G. (2009)

  La vall de Fuirosos. El Montnegre profund. Col·lecció Sant Celoni-Montnegre. Natura i Societat 4. Ajuntament de Sant Celoni. Sant Celoni. 354 p.

 • LIOST, Guerau de (1908)

  La muntanya d'amatistes. Imp. Octavi Viader, Barcelona, 276 pp.

 • LIOST, Guerau de (1920)

  Selvatana d'amor. Gustau Gili ed., Barcelona, 121 pp.

 • LIOST, Guerau de (1933)

  La muntanya d'amatistes. Ed. Luís Gili, Barcelona, 165 pp.

 • LIOST, Guerau de (1948)

  Obra poètica completa. Proses literàries. Ed. Selecta. Biblioteca Excelsa-4. Barcelona.

 • LIOST, Guerau de (1980)

  Antologia (Tria i Pròleg de Marià Manent). Ed. Proa, Barcelona, 139 pp.

 • LLOBET, S. (1943)

  Distribución altitudinal del olivo y la vid en la región del Montseny. Est. Geogr., 4 (13): 829-845. Madrid.

 • LLOBET, S. (1945)

  Avance a un estudio geográfico del Montseny. Est. Georgr., 6: 5-66. Madrid.  

 • LLOBET, S. (1947)

  El medio y la vida en el Montseny. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona. 518 p.

 • LLOBET, S. (1975)

  Materiales y depósitos periglaciares en el Macizo del Montseny. Antecendentes y resultados. Rev. Goegr., 9: 35-38, Barcelona.

Página 10 de 21

© Copyright 2011

Telf: 93 848 5260

cercle@baixmontseny.net